Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Internet-links til digitale kort og info

I bogen "Landskabets skjulte muligheder" henvises ofte til kort og værktøjer på internettet. Links til disse værktøjer er anført nedenfor i følgende grupper:

 1. Basisinfo om en ejendom
 2. Jordbundsundersøgelser og træarters jordbundsamplitude
 3. Biodiversitet og naturforvaltning
 4. Historiske værdier
 5. Skovrejsning
 6. Vandmiljøer
 7. Restaurering af søer og vandløb
 8. Det åbne land
 9. Vildtpleje og jagt
 10. Veje og stier
 11. Gratis GIS-software og kort 

 

Basisinfo

Miljøportalen (info om indhold)

Miljøportalens kort

Ejendomsdata

Diverse basiskort (også matrikel, historiske, topografisk mv.)

Højdekort: almindelige højdekurver med grov inddeling findes på arealinfo.dk under topografiske kort. Mere nøjagtige højdekurver findes ofte på kommunernes digitale kort (søg kommunenavn og digitale kort). Ellers findes Danmarks højdemodel i flere udgaver med diverse GIS programmer (f.eks. QGIS).

På GEUS findes et farvelagt groft kort over højder i Danmark, som dog er mestbrugbart i stærkt kuperet terræn

Jordbundskortlægning og træarternes jordbundsmæssige amplitude

Lokalitetskortlægning

Artikel om lokalitetskortlægning - se siderne 114-138.

Jordbundsprofiler: Eksempler og fotos

Jordbundsprofiler: Udvalgte lokaliteter nærmere beskrevet

Jordbundsarter         alternativt link til jordbundsarter

Jordbundskort

Træernes krav til jordbund

Biodiversitet og naturforvaltning

Indvandrende arter

Naturplejestrategien

”High Nature Value” kort fra IGN – baggrund og rapport

”High Nature Value” (HNV) – digitale kort

Bekæmpelse af blåtop

Historiske værdier

Historiske kort (også på arealinfo.dk og gstkort.dk)

Fortidsminder

Link til lokale museer vedr skovrejsning

Gamle Matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort        

Detaljeret info historiske kort

Generel intro til videnskabernes selskabs kort

Egekrat og skovkrat 

Skovrejsning

Statistik og landsoversigt over skovrejsning 

Vandmiljøer

Vandløbsregulativer

Grundvand og afstrømningsveje i overjorden, samt hydraulisk ledningsevne i overfladejorden

Årets vandbalance og vejrforhold

Nettonedbør

Nettonedbør DMI-rapport

Eksempel på kommunalt kort over netto-nedbør

Generel Indgang til GEUS kortmateriale (herunder Jupiter)

Borearkiv (Jupiter - info om jordlag i boringer)

Regler for udsætning af fisk, krebs og bløddyr

GIS-kort: Danmarks højdemodel og DHYM/rain til beregning af overfladenært vand (Kræver GIS program, f.eks. QGIS, se nedenfor)

Oversigt over GIS kort til download fra kortforsyningen 

Udsætning af fisk (biomanipulation)

Restaurering af søer og vandløb

DMU 1999

DMU 2007 (doktorarbejde Martin Søndergaard) 

Nordjyllands Amt 2006

Eksempler på restaurering og gensnoning af vandløb

Universitetsopgave (casestudie) vedr. genslyngning af vandløb 

Fiske-arter

 http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi

 http://www.7days.dk/

 http://www.hi-fiske.dk/ferskvand.htm

Det åbne land

Registrering af §3 områder

Seges faktaark om naturpleje i det åbne land

Naturplejestrategien, Naturstyrelsen (1999) 

Vildtpleje og jagt

Frøblandinger til vildtagre

 Trafikskadet vildt  

Veje og stier

 Bilag 4 til Skovloven vedr. materialer til bygning af skovveje

Gratis GIS-software og kort

Download af QGIS (gratis GIS-program)

Bestilling af gratis GIS kort

Skulle et af de viste link ikke funktionere, må du gerne melde dette til cnn@skovbykon.dk