Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Anlæg/design/projektering ved etablering af bytræer

Anlæg af bytræer er en investering i velfærd, som gerne skal bidrage positivt i flere årtier.

I mange tilfælde kan vi forbedre anlægs-succes'en betydeligt ved at lade os inspirere af de tyske FLL-normer for anlæg af bytræer. I den optimale løsning anvendes 2 meter dybe plantegruber, som fyldes med bytræjorder ("substrater") efter FLL's normer. Se vores artikel om bytræsubstrater i artikel-samlingen.

For at bytræerne skal kunne opfylde deres funktioner, bør man i projekteringen overveje bl.a:

- Samarbejde med vej- og kloak-ansvarlige om opsamling af regnvand i træernes rodzone?skitse
- Træernes maksimale sluthøjde og hvilke træarter kommer da på tale?
- Træernes arkitektoniske udformning og budgettet for løbende pleje?
- Konflikter mellem træerne og anden infrastruktur? (herunder kloakker, ledninger etc.)
- Vil der være tung trafik tæt på træerne? Påførsel af salt?
- Hvor stor et rodrum kan vi sikre træerne? (horisontalt til opfang af regnvand, vertikalt til forsyning i tørke perioder)
- Hvordan kan vi optimere træets udnyttelse af rodrummet? (f.eks. substrat, O2 og CO2 diffusion)
- Hvilken plantetype skal vi vælge (barrod, klumptræ, containertræ?)
- Hvor stort et træ skal vi plante?
- Hvordan sikrer vi en god plantekvalitet?
- Hvad er det optimale plantetidspunkt for den valgte træart?

CNN har forsket i området og opsamlet de seneste fremskridt i Tyskland, Holland og Sverige.